MCU Optic Microscope Imaging

Taking Optic Microscope photo of the MCU top layer

MCU OM Imaging includes:

MCU decap.
taking optic microscope photos.